دانلود پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان MTEB

پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)

پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)

نکته : پس از محاسبه مؤلفه‌ها، جهت محاسبه‌ی نمره کل عملکرد تحصیلی باید سؤالات مربوط به مؤلفه‌های تأثیرات هیجانی و فقدان کنترل پیامد معکوس شده و سپس با نمره‌ی سایر مؤلفه‌ها جمع شود.  ضمناً سؤال شماره‌ی ۷ نمره نمی‌گیرد. 

در پرسشنامه عملکرد تحصیلی، ۵ عامل که عبارت‌اند از: خودکارآمدی، تأثیرات هیجانی، برنامه‌ریزی، فقدان کنترل پیامد، انگیزش مورد مقایسه قرار گرفته‌اند. به هر یک از این عامل‌ها نمره‌ای اختصاص یافته است که به ترتیب ۵ و ۴ و ۳ و ۲ و ۱ می‌باشد و بر این اساس نمره کمتر از ۵۳ نشان‌دهنده خودکارآمدی ضعیف و نمره بالاتر از ۸۵ نشان‌دهنده خودکارآمدی قوی می‌باشد.

نمره کمتر از ۲۸ بیانگر تأثیرات هیجانی ضعیف و نمره ۵۳ به بالا بیانگر تأثیرات هیجانی قوی می‌باشد. نمره کمتر از ۱۱ بیانگر برنامه ریزی ضعیف و نمره بالاتر از ۲۳ بیانگر برنامه ریزی قوی می‌باشد. نمره کمتر از ۶ بیانگر کنترل پیامد ضعیف و نمره بالاتر از بیانگر فقدان کنترل پیامد قوی می‌باشد.

تفسیر پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)

نمره کمتر از ۱۴ بیانگر انگیزش ضعیف و نمره بالاتر از ۲۴ بیانگر انگیزش قوی  می‌باشد. نمره کمتر از ۱۲۱ بیانگر عملکرد تحصیلی ضعیف و نمره بالاتر از ۱۷۵ بیانگر عملکرد تحصیلی قوی و نمره بین ۱۷۴-۱۲۱ بیانگر عملکرد تحصیلی متوسط می‌باشد.

این پرسشنامه دارای ۴۸ سؤال بوده و هدف آن ارزیابی عملکرد تحصیلی از حوزه‌های مختلف (خودکارآمدی، تأثیرات هیجانی، برنامه ریزی، فقدان کنترل پیامد، انگیزش) می‌باشد . نمره‌گذاری پرسشنامه به‌صورت طیف لیکرت ۵ نقطه‌ای

دانلود پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور

تعداد صفحات : ۵ نوع فایل : PDFتعداد سوالات : ۴۸
تفسیر و روش نمره گذاری : داردروایی و پایی : داردنوع مقیاس : لیکرت ۵ درجه ای

 

 

پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC)

پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC)

 

پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC)

 پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC) روایی و پایایی که در فایل روانشناسی موجود است

روایی و پایایی

از سه روش اعتبار محتوایی، صوری ، SQC در پژوهش پناغی و همکاران  ۱۳۸۹ برای محاسبه اعتبار پرسشنامه ارتباط با مدرسه و سازه بهره گرفته شد. برای بهبود اعتبار صوری، سه نفر از روانشناسان و متخصصان مسایل آموزش و پرورش این پرسشنامه را بررسی کردند و اصلاحات پیشنهادی آنها در پرسشنامه ارتباط با مدرسه اعمال گردید. همچنین آنان از لحاظ صوری و محتوایی، را برای ارتباط با مدرسه مناسب ارزیابی کردند. SQC توان از روش همسانی درونی و از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که این میزان برای کل پرسشنامه SQC برای محاسبه پایایی ۱ به / ۱ و عامل ارتباط با همسالان در مدرسه ۵۱ / ۱، عامل تعهد ۸۵ / ۱، عامل التزام به مدرسه ۸۱ / ۱/۸۴ ، عامل تعلق به مدرسه ۸۱ دست آمد.