آزمون دیداری – حرکتی بندر گشتالت

آزمون دیداری – حرکتی بندر گشتالت

آزمون دیداری – حرکتی بندر گشتالت

آزمون دیداری – حرکتی بندر گشتالت

آزمون دیداری – حرکتی بندر گشتالت

 

آزمون دیداری – حرکتی بندر گشتالت که در وب سایت فایل روانشناسی قرار گرفته است یکی از انواع آزمون های فرافکن می باشد که دارای ۹ کارت به اشکال گوناگون هندسی به ابعاد ۴٫۶ اینچ می باشد که توسط خانم لورتابندر از آزمون ورتهایمر اقتباس شده است. اشکال این آزمون را تعدادی نقطه ،خطوط مستقیم منحنی ها و زوایا تشکیل می دهند. هر فردی اشکال نه گانه را با توجه به تفاوت هایی که در نحوه ادراک آنها وجود دارد به شیوه ای کاملاً شخصی و متمایز ادراک می کنند. دانلود کارت های آزمون بندرگشتالت با استفاده از خرید آزمون دیداری – حرکتی بندر گشتالت امکان پذیر می باشد.

 

 

 

 

خانم بندر و سایر استفاده کنندگان از این آزمون در اثر مطالعات و تحقیقات تجربی خود، با توجه به اشتباه در ترسیم و کپی کردن اشکال ، دامنه مجازی از حدود اشتباه را تعیین کردند که تفاوت ادراک افراد بهنجار در زیر این حد جای دارند و تجاوز از دامنه مجاز ، حالت بیمارگونه ادراکی را مشخص می کند.

اشتباه آزمودنی در ترسیم اشکال را ناشی از انحراف کنش های عادی ذهن ،عدم ثبات عاطفی ، تحریف در ادراک ، غیرمنطقی بودن بازخوردها ،مشکل درارضاء ،الگوی نابهنجار رفتار و عدم تعادل مکانیزم های دفاعی می دانند.

تاکنون روش ها و دستورالعمل های مختلفی از آزمون آزمون دیداری – حرکتی بندر گشتالت ارائه شده است . ازجمله : هات ، بیلینگزلی، هین پاسکال و ساتل روشهایی را برای نمره گذاری این آزمون پیشنهاد کرده اند . روش پاسکال و ساتل به علت سادگی روش نمره گذاری و اطلاعات وسیعی که از نظر بالینی دراختیار آزماینده قرارمی دهد رواج بیشتری دارد.

آنها آزمون دیداری – حرکتی بندر گشتالت را وسیله مناسبی برای بررسی ناهماهنگی های موجود در شیوه ادراک چگونگی واکنش نسبت به محرک ها و اجرای عمل می دانند و اعتقاد دارند که اشتباه در کپی کردن اشکال هندسی نشانگر نقض در کنش های شناختی یا عاطفی  است. در روش نمره گذاری پاسکال و ساتل نخست تعداد اشتباهاتی را که در ترسیم اشکال وجود دارد مشخص می کنند ، سپس به کمک فرم مخصوص نمره گذاری آزمون بندرگشتالت ، نمره خام را تعیین نموده و پس از آن، با مراجعه به جدول نرم آزمون آزمون بندرگشتالت ،نمره میزان شده رامحاسبه می کنند. برای استفاده از این روش در هر کشوری نیاز به محاسبه دامنه بهنجار اشتباه در جمعیت آن کشور می باشد.

عده ای از روانشناسان آزمون دیداری – حرکتی بندر گشتالت را به عنوان یک وسیله تشخیصی در فعالیت های کلینیکی استفاده کرده اند ارزش آن را به عنوان یک آزمون فرافکن مورد تأیید قرار داده اند . و در این جزوه آزمون دیداری – حرکتی بندر گشتالت از این دیدگاه موردبررسی قرارمی گیرد. در ادامه با استفاده از دانلود کارت های آزمون بندرگشتالت ، به تمامی این اطلاعات دست خواهید یافت.

فایل آزمون دیداری – حرکتی بندر گشتالت شامل :

  • راهنمای آزمون شخصیتی بندر – گشتالت
  • دستورالعمل اجرا
  • تصریح دستورالعمل
  • تعبیرو تفسیر آزمون بندرگشتالت
  • ملاکهای بندر – گشتالت در تشخیص بیماریهای روانی
  • ملاکهای تشخیصی آزمون بندر گشتالت
  • تعداد صفحات : ۱۶