پرسشنامه رفتارهای پرخطر که در سایت فایل روانشناسی قرار داده شده است جهت سنجش میزان خطرپذیری در نوجوانان شامل ابعاد مختلف (گرایش به مواد مخدر، گرایش به الکل، گرایش به سیگار، گرایش به خشونت، گرایش به رابطه و رفتار جنسی، گرایش به رابطه با جنس مخالف، گرایش به رانندگی خطرناک) می باشد.

پرسشنامه رفتارهای پرخطر زاده محمدی با روایی و پایایی بالا می تواند به صورت دقیق به سنجش موارد ذکر شده بپردازد.

 

پرسشنامه رفتارهای پرخطر زاده محمدی

 

پرسشنامه رفتارهای پرخطر زاده محمدی را می توان از جمله پرسشنامه شخصیت نامید که به صورت طیف لیکرت می باشد. برای سنجش این میزان از طیف لیکرت ۵ درجه ای استفاده شده است. در ادامه برخی از سوالات پرسشنامه رفتارهای پرخطر را به عنوان نمونه برای شما ارائه خواهیم نمود. در جدول زیر نیز تمامی مشخصات پرسشنامه ذکر شده است.

 

 اگر به من موادی مثل گراس، تریاک یا اکس تعارف کنند، رد نمی کنم.

 اگر توی پارتی های دوستانه قرص اکس به من تعارف کنند، رد نمیکنم.

 مواد مخدر اگر تفریحی مصرف شود اعتیادآور نیست.

 این روزها تریاک یا حشیش دیگر عیب نیست.

 

نوع فابل : pdfروایی و پایایی : داردنمره گذاری : دارد
تعداد سوالات : ۳۸ سوال تفسیر : داردتعداد صفحات : ۵ صفحه

 

 

کانال تلگرام فایل روان شناسی

کانال تلگرام فایل روان شناسی