پرسشنامه احساس تنهايي اجتماعي و عاطفي بزرگسالان دارای سه مولفه احساس تنهایی عاطفی ، احساس تنهایی احتماعی ، احساس تنهایی رمانتیک برایکه از جمله پرسشنامه شخصیت می باشد. تعداد سوالات مربوط به هر مولفه مشخص شده است و با توجه به هر یک از این مولفه ها احساس تنهایی مربوط به آن را می توان سنجید. مقياس احساس تنهايي اجتماعي و عاطفي بزرگسالان دارای نمره گذاری معکوس می باشد.

مقياس احساس تنهايي اجتماعي و عاطفي بزرگسالان SELSA-S

سوال های پرسشنامه مذکور برای سنجش احساس تنهایی ، اجتماعی و عاطفی بزرگسالان می باشد. برخی از سوالات مقياس احساس تنهايي اجتماعي و عاطفي بزرگسالان SELSA-S در ادامه ارائه می گردد.

۱٫ دوستاني دارم كه مي توانم ديدگاه هايم را با آنها در ميان بگذارم.

۲٫ احساس مي كنم بخشي از خانواده ام هستم.

۳٫ يك زوج عاطفي دارم كه حمايت و دلگرمي مورد نياز را براي من تامين مي كند.

پرسشنامه SELSA-S

پرسشنامه SELSA-S با ویژگی های زیر در وب سایت فایل روانشناسی قابل دریافت می باشد.

تعداد سوالات : ۱۴تعداد مولفه ها : ۳نوع سنجش : طیف لیکرت ۵ درجه ای
نمره گذاری : داردروایی و پایایی : داردنوع فایل : pdf

 

 

کانال تلگرام فایل روان شناسی

کانال تلگرام فایل روان شناسی