آزمون های فرافکن

آزمون های فرافکن روان شناسی

آزمون های فرافکن روان شناسی

آزمون های فرافکن انواع مختلفی دارند که در دسته های مختلفی جای می گیرند. با توجه به مشکلاتی و ابهاماتی که در انواع آزمون های فرافکن وجود دارد ، گاها در تمامی موارد نمی توان از آنان استفاده نمود. اما هنوز هم نمی توان اینت نوع آزمون ها را بی استفاده و یا بی مصرف دانست.

شاید بتوان گفت مهم ترین بخش هر پرسشنامه نمره گذاری ان می باشد. در واقع روایی و پایایی هر پرسشنامه از ضروریات می باشد و اعتبار هر پرسشنامه بسته به همین نوع می باشد. با توجه به ذهنی بودن نمره گذاری این آزمون ها، شاید روایی و پایایی مناسبی را نتوان یافت.

انواع آزمون های فرافکن

آزمون های فرافکن انواع مختلفی دارند. آزمون اندریافت موضوع یا همان آزمون TAT  را می توان از جمله این آزمون ها نامید. آزمون رورشاخ یا تست جوهر نیز ، از جمله دیگر این آزمون ها محسوب می گردد.

یکی دیگر از انواع آزمون های فرافکن را ، می توان آزمون بندر گشتالت نامید. آزمون بندر گشتالت نوعی از آزمون های فرافکن محسوب می گردد که به صورت کارت هایی در اختیار آزمودنی قرار می گیرد و آزمودنی با توجه به این کارت ها ، نظر خود را ارائه می نماید.

آزمون فرافکن چیست ؟

آزمون فرافکن چیست ؟

آزمون فرافکن چیست ؟

آزمون فرافکن را در کل می توان نوعی سنجش غیر مستقیم دانست. زیرا با توجه به اینکه این نوع آزمون ها عینی نمی باشند و افراد ، آنچه در ناهوشیار خود دارند را بروز می دهند ، بنابراین ، در مواقعی که قصد سنجش غیر مستقیم این افکار را داریم ، از انواع آزمون فرافکن استفاده می نماییم.

نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید ، این نوع از آزمون ها جنبه سرگرمی نداشته و یا اینکه غیر از موارد درمانی نباید مورد استفاده قرار گیرد. همچنین تفسیر این نوع آزمون ها را باید متخصصین انجام دهند.

You need to install and activate the WooCommerce Shop Plugin to display WooCommerce Products

You need to install and activate the WooCommerce Shop Plugin to display WooCommerce Products